De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

VALIDATIE STERILISATIE CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN IN ZIEKENHUIZEN VERBETERD

Voor een veilig (her)gebruik van chirurgische instrumenten in ziekenhuizen worden deze na gebruik gereinigd, onderhouden, verpakt en gesteriliseerd in stoomsterilisatoren. Jaarlijks wordt gecontroleerd of deze sterilisatoren goed werken. In 2013 constateerde het RIVM enkele tekortkomingen bij deze validaties. Uit vervolgonderzoek blijkt nu dat de vakverenigingen en validatiebedrijven acties in gang hebben gezet om de validaties te verbeteren. Wel kan de werkwijze nu nog verschillen. Als de acties worden nageleefd, zullen de validaties beter en uniform worden uitgevoerd.

Ook blijkt dat fabrikanten en leveranciers van stoomsterilisatoren niet alle informatie leveren die nodig is voor de validaties. Ze geven niet concreet aan voor welke type medische hulpmiddelen de sterilisator geschikt is. Ook tonen ze geen compleet overzicht van de processpecificaties. Deze zaken zijn nodig om de validatiemetingen goed te kunnen beoordelen.

De vakverenigingen hebben sinds 2013 een veldnorm opgesteld. De veldnorm focust op de organisatorische aspecten van de validatie en helpt om een programma van eisen op te stellen. Een goed programma van eisen is van belang om duidelijk te krijgen welke verrichtingen worden verwacht van het bedrijf dat de validatie uitvoert en hoe de resultaten worden gerapporteerd en geïnterpreteerd. Verder wordt de NEN-richtlijn D6103b uit 2006 momenteel herzien. Hierin staat concreet uitgewerkt wat de internationale ISO-norm (17665 deel 1) voorschrijft.

WEB ENQUÊTE HERWERKING MEDISCHE HULPMIDDELEN

Het Ministerie van VWS heeft Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de herverwerking van medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik (ook wel single use devices). Dit onderzoek gaat in op de mate waarin dit momenteel in Nederland gebeurt en wat risico's en kansen op dit gebied zijn, om beter geïnformeerd tot beleidskeuzes te komen.  Zij zijn hierin ook benieuwd naar uw perspectief, als expert. Om deze reden vragen we uw medewerking aan dit onderzoek naar de herverwerking van single use devices. Deze digitale enquête is anoniem en individuele antwoorden worden niet met het Ministerie van VWS of andere partijen gedeeld. De rapportage van deze resultaten zal worden verwerkt tot een openbaar rapport, dat door het RIVM van een notitie zal worden voorzien, waarna het aan het Ministerie van VWS zal worden aangeboden.   In totaal kost het invullen ongeveer 10 minuten. We willen u vragen de vragenlijst graag vóór vrijdag 9 juni 2017 in te vullen.

U wordt verzocht deel te nemen via de volgende link:

https://berenschot.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekxoZvvOvrZpsrz

 

ENDOSCOPEN GESTOLEN IN VLAANDEREN

Van onze Vlaamse zustervereniging VSZ kregen we een verontrustend bericht. Deze informatie lijkt ons belangrijk om te delen: 

Een georganiseerde bende steelt in Vlaanderen endoscopen uit de endoscopieruimtes. Het VVGE bestuur oordeelde dat deze diefstallen belangrijk genoeg waren om het alle leden te melden. Het is belangrijk om uw endoscopieruimtes tegen deze dieven te beschermen!

Een gewaarschuwd mens .... 

Vereniging Sterilisatie Ziekenhuizen; België

STIP CURSUS DESINFECTIEBELEID

STIP heeft voor de VHIG de nascholing desinfectie opgezet. De nascholing staat ook open voor andere professionals, zoals DSMH's in verband met het multidisciplinaire karakter rond desinfectiebeleid.

Bij komst met meerdere disciplines krijgt men korting.

Voor meer informatie zie: http://www.infectiepreventieopleidingen.nl/des16a

Datum: 22 juni 2017

De cursus is geaccrediteerd door VDSMH met 10 punten in categorie 4

ENQUETE VDSMH

De enquête die onder de leden van de VDSMH is gehouden in het najaar van 2015 is door 45% van de geadresseerden ingevuld.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de conclusies die kunnen worden getrokken aan de hand van de ingevulde gegevens

Wat betreft de website

De website wordt door een groot deel van de respondenten als ouderwets en onoverzichtelijk beoordeeld

Een goede zoekfunctie ontbreekt wat het lastig maakt om gericht informatie te vinden, de publicaties zijn onoverzichtelijk gerubriceerd

Informatieverstrekking

De meeste respondenten geven aan bij voorkeur via mail en website geïnformeerd te willen worden over activiteiten en belangrijke zaken

Wat betreft evenementen die de VDSMH organiseert.

Belangrijk wordt gevonden dat het programma de mogelijkheid voor contact met collega’s en inhoudelijke kennis biedt

De themamiddagen worden bijzonder gewaardeerd

Contracturen

Op de vraag voor hoeveel uren de respondenten als `DSMH zijn aangesteld antwoord 76% 18 uren of meer

Helaas is door de respondenten maar weinig input gegeven door middel van het invullen van de open vragen.

De enquête met de geaggregeerde gegevens is in te zien:

Komende activiteiten

10 juli 2017
BESTUURSVERGADERING
14 augustus 2017
BESTUURSVERGADERING
7 september 2017
DISCUSSIEMIDDAG
11 september 2017
BESTUURSVERGADERING
28 september 2017
CONGRES NVLO
4 oktober 2017
WFHSS
9 oktober 2017
BESTUURSVERGADERING
4 november 2017
SVN MEDEWERKERSDAG
13 november 2017
BESTUURSVERGADERING
8 december 2017
CONGRES VDSMH
11 december 2017
BESTUURSVERGADERING