Missie

Inleiding

De huidige missie en visie is geschreven voor 2007 – 2012. Het bestuur is van mening dat deze uitgebreide beschreven visie meer de inhoud heeft van een jaarplan dan van een duidelijke missie en visie en heeft daarom besloten de missie en visie krachtiger te omschrijven en voor vier jaar vast te stellen. De nieuwe missie en de daaruit voortvloeiende visie en doelstellingen dienen als basis voor het beleid in de jaren 2013 – 2017.

Missie

De statuten van de vereniging vermelden als doel:

‘het bevorderen van het functioneren van de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen’.

Het doel is nog steeds actueel en zal als mission statement gecommuniceerd worden.

Visie

De VDSMH onderschrijft de visie van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) die in de toekomst meer en meer zoekt naar multidisciplinaire samenwerking in de aanpak van diverse uitdagingen. Voor de VDSMH betekent dit dat er samenwerking gezocht wordt met andere veldpartijen en beroepsgroepen die zich op deel- en aanpalende terreinen met het vakgebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen maar ook met inkoop, ontvangst, opslag en distributie van steriele medische hulpmiddelen (SMH) bezig houden.
Het bestuur maakt onderscheid in partijen die functioneel aan ons gelinkt zijn en partijen waarmee we ons draagvlak in Nederland kunnen vergroten .
Ten aanzien van kennisbevordering zal de VDSMH haar accreditatie aanscherpen en leden meer mogelijkheden bieden deel te nemen aan thema- en discussiemiddagen en het bezoeken van symposia en scholingsactiviteiten.

De visie wordt omschreven als:

De VDSMH gezamenlijk vooruit

Deze omschrijving impliceert de volgende invalshoeken:

  • het samen optrekken van bestuursleden om de vereniging vooruit te helpen
  • het samen optrekken van bestuur en leden om te komen tot bevordering van het individueel functioneren
  • het samen optrekken van de vereniging met andere veldpartijen en toezichthouders om te komen tot een    overkoepelende samenwerking die leidt tot breed geaccepteerde normen en richtlijnen.

Doelstelling

Het bestuur van de VDSMH vindt dat de vereniging succesvol is als:

  • de leden bevestigen dat zij door de VDSMH uitgedaagd worden hun kennis te vergroten en daarmee een sterkere   positie verwerven in de eigen organisaties.
  • veldpartijen en toezichthouders zich bereid tonen in overleg te treden en met de VDSMH tot gezamenlijk geaccepteerde veldnormen te komen
  • 80% van de leden actief deelneemt in het accreditatieregister

De VDSMH is uniek in de kennis die zij binnen haar gelederen heeft met betrekking tot reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen maar ook ten aanzien van de ontvangst, opslag en distributie van steriele hulpmiddelen (al of niet aangekocht als disposable)
Het is van doorslaggevend belang om als beroepsgroep met één mond te spreken. De bestuursleden houden dan ook steeds nauw contact met elkaar en maken duidelijke afspraken t.a.v. onderlinge taakverdeling.

Strategisch Plan

Om de doelstellingen te behalen is het bestuur zich er van bewust dat zij een open communicatie vorm moet kiezen. De leden worden op actieve en open manier benaderd via mail en website. De transparantie van en inspraak in beleid van de VDSMH wordt gesteund door input uit diverse regio’s, werkgroepen en door discussie op het forum. Hierdoor moeten leden zich aangesproken en betrokken voelen met als resultaat een open dialoog en het gevoel van gezamenlijk optrekken van bestuur en leden.
Om dit voor de toekomst te waarborgen worden de functie-eisen van het dagelijks bestuur bekeken en waar nodig herschreven. Van de overige bestuursleden wordt een actieve bijdrage verwacht en conformiteit aan het gezamenlijk ingezette beleid.
Tot slot zullen de inkomsten gegarandeerd worden door een verdeling te maken in 1/2 contributie inkomsten en 1/2 sponsorbijdragen. De beschikbare activa moet per jaar minimaal twee maal de gemiddelde jaaruitgaven zijn van de voorgaande vier jaren.
De kosten van het lidmaatschap mogen tot 2017 maximaal met de inflatiecorrectie verhoogd worden.