Accreditatie

Nota Accreditatie VDSMH

Doel van accreditatie

  • Deskundigheidsbevordering van de leden van de vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH);
  • Aantoonbaarheid van de blijvende deskundigheid van de leden van de VDSMH;
  • Bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholingsactiviteiten door de beoordeling van deze activiteiten;

Accreditatie

Leden die de opleiding hebben gevolgd en gecertificeerd zijn, kunnen na certificatie ook opgenomen worden in het accreditatieregister. Deze leden krijgen hun accreditatiecertificaat per 1 januari van het volgende jaar uitgereikt. Ook start dan het heraccreditatietraject van drie jaar.

Voor heraccreditatie dienen geaccrediteerde leden tenminste 210 punten per drie jaar te behalen, met een minimum van 50 punten per jaar. Dit minimum mag slechts eenmaal per accreditatieperiode van drie jaar worden behaald en dient met de voorgaande of latere jaren te worden gecompenseerd naar 210 punten per drie jaar.

Indien men geen 210 punten heeft behaald in drie jaar, wordt men uit het accreditatieregister verwijderd en kan in overleg met de Commissie Accreditatie een traject worden afgesproken om weer te voldoen aan de eisen voor heraccreditatie.In het "Reglement (her)accreditatie" zijn de details verder uitgewerkt.

Geaccrediteerde scholingsactiviteiten

Onder geaccrediteerde scholingsactiviteiten worden verstaan: scholingsactiviteiten die door de Commissie Accreditatie zijn beoordeeld en goedgekeurd. De scholingsactiviteiten worden ingedeeld in categorieën met de daarbij behorende punten. 

De meest gangbare scholingsactiviteiten, zoals congressen, overleggen en deelname aan werkgroepen en commissies, zijn door de Commissie Accreditatie met accreditatiepunten gewaardeerd. 

De DSMH is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn scholingsprogramma. Dit wordt bijgehouden op het  verzamelformulier "Accreditatiepunten VDSMH” die op de website van de VDSMH staat.

Commissie Accreditatie

Om toezicht te houden op de heraccreditatie en het accreditatiebeleid van de VDSMH is de Commissie Accreditatie ingesteld. Dit is een uitvoerende Commissie die namens het bestuur de accreditatie volgens het reglement afwikkelt en bij afwijking van het reglement het bestuur adviseert. De Commissie Accreditatie bestaat uit minimaal drie geaccrediteerde leden en komt minimaal twee maal per jaar in vergadering bijeen. 

De taken van de commissie zijn:

  • Het beoordelen en toekennen van punten aan scholingsactiviteiten die aantoonbaar affiniteit hebben met het vakgebied van de DSMH;
  • Informeren van de leden via de VDSMH website van de geaccrediteerde scholingsactiviteiten;
  • Het verzorgen en uitgeven van de accreditatiecertificaten;
  • Jaarlijks steekproefsgewijs beoordelen van minimaal 5 heraccreditaties van leden;
  • Steekproefsgewijs beoordelen of scholingsactiviteiten (nog) voldoen aan de eisen;
  • Afspraken maken met leden die niet voldoen aan de heraccreditatie eisen, om weer te komen tot accreditatie.

Indeling in categorieën

De scholingsactiviteiten worden onderscheiden in vijf categorieën. Deze classificatie in categorieën maakt het mogelijk om per categorie een (maximaal) aantal punten toe te kennen. Per categorie is een overzicht gegeven van te accrediteren scholingsactiviteiten. 

Aanvraag accreditatie

VDSMH leden kunnen congressen, symposia en dergelijke, waaraan geen accreditatiepunten zijn toegekend, indienen bij de Commissie Accreditatie voor puntentoekenning. Het is wenselijk dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie maanden na plaatsvinden van de activiteit te doen. 

Ieder lid of andere aanbieder van opleidingen kan scholingsactiviteiten voor accreditatie aanmelden bij de Commissie middels het verzenden van informatie over de opleiding aan  accreditatie@vdsmh.nl . 

De Commissie Accreditatie beoordeelt de aanvraag en zal de aanvrager binnen 4 weken berichten.