Accreditatie

Per 1 januari 2011 maakt de VDSMH een begin met een accreditatieregister voor het vastleggen van de scholingsactiviteiten van haar leden. 
Na vermelding in het accreditatieregister ontvangt ieder lid een accreditatiecertificaat met registratienummer. Het accreditatiecertificaat kan gedefinieerd worden als een document waarmee kenbaar wordt gemaakt dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kennis van een persoon in overeenstemming is met de eisen die worden gesteld aan de beroepsgroep. In het ‘Reglement (her)accreditatie’ zijn de details verder uitgewerkt.

Doel van de accreditatie

  • Deskundigheidsbevordering van de leden van de VDSMH
  • Aantoonbaarheid van de deskundigheid van de leden van VDSMH
  • Bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholingsactiviteiten door de beoordeling van de diverse activiteiten van de leden

Accreditatie

Per 1 januari 2011 maakt de VDSMH een begin met een accreditatieregister voor het vastleggen van de scholingsactiviteiten van haar leden.

Na vermelding in het accreditatieregister ontvangt ieder lid een accreditatiecertificaat met registratienummer. Het accreditatiecertificaat kan gedefinieerd worden als een document waarmee kenbaar wordt gemaakt dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kennis van een persoon in overeenstemming is met de eisen die worden gesteld aan de beroepsgroep. In het ‘Reglement (her)accreditatie’ zijn de details verder uitgewerkt.

Leden

Aspirant-leden. In het eerste jaar van het lidmaatschap van de VDSMH kunnen nieuwe leden middels het aanvinken op de website hun wens tot accreditatie aangeven. Zij starten dan als aspirant lid. Het eerste inschrijvingsjaar als aspirant lid in het accreditatieregister gaat in per 1 januari of per 1 juli volgend op het aanvinken van de wens tot accreditatie op de website. In de periode van twaalf maanden (ingaand op 1 januari of 1 juli) als aspirant lid moeten zij zeventig punten behalen om het accreditatiecertificaat te behalen. Deze leden krijgen hun accreditatiecertificaat per 1 januari of per 1 juli uitgereikt. In het kader van heraccreditatie dienen deze leden te voldoen aan de regels voor heraccreditatie van geaccrediteerde leden. Het heraccreditatietraject van drie jaar start voor de leden die per 1 januari hun certificaat uitgereikt kregen per die datum. Het heraccreditatietraject van drie jaar voor de leden die per 1 juli hun certificaat uitgereikt kregen start per 1 januari, voorafgaand aan de uitreiking van hun certificaat.

Geaccrediteerde leden zijn leden die ingeschreven zijn in het accreditatieregister van de VDSMH. Voor heraccreditatie van geaccrediteerde leden dienen tenminste tweehonderdtien punten per drie jaar te worden behaald, met een minimum van vijftig punten per jaar. Dit minimum mag slechts eenmaal per accreditatieperiode van drie jaar worden vertoond en dient met de voorgaande of latere jaren te zijn gecompenseerd naar het minimum van tweehonderdtien punten per drie jaar Er mogen per jaar maximaal honderd punten worden aangemeld, d.w.z. het surplus van accreditatiepunten hoger dan honderd vervalt. Van deze honderd punten mogen maximaal twintig punten worden behaald op het gebied van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen (categorie 5) Een surplus boven twintig punten voor deze categorie vervalt.

Geaccrediteerde scholingsactiviteiten

Onder geaccrediteerde scholingsactiviteiten in deze nota wordt verstaan: de scholingsactiviteiten die door de accreditatiecommissie zijn goedgekeurd. De scholingsactiviteiten worden ingedeeld in categorieën en de daarbij behorende punten. De meest gangbare symposia, congressen, wetenschappelijke vergaderingen etc. zijn vooraf op verzoek van de organiserende partij met accreditatiepunten gewaardeerd. Het opgestelde classificatie- en waarderingssysteem samen met de gegeven voorbeelden maken het mogelijk dat ieder lid van de VDSMH volgens de gegeven criteria zijn of haar nascholingsactiviteiten kan bijhouden. Gekozen is voor een systeem waarin de DSMH zelf verantwoordelijk is voor de inhoud van het scholingsprogramma. Dit wordt bijgehouden op het door de accreditatiecommissie ontwikkelde verzamelformulier ‘Accreditatiepunten VDSMH’ 

Verzamelformulier accreditatiepunten VDSMH

 

Accreditatiecommissie.          accreditatie@vdsmh.nl

Voor de andere commissies volgt nog.Om toezicht te houden op de heraccreditatie en het accreditatiebeleid van de VDSMH is de Accreditatiecommissie ingesteld. Dit is een uitvoerende commissie van het bestuur die de accreditatie volgens het reglement afwikkelt en bij afwijking van het reglement het bestuur adviseert. De Accreditatiecommissie bestaat uit minimaal drie leden en komt minimaal twee maal per jaar in vergadering bijeen. Een van de belangrijkste taken is het wegen en toekennen van punten aan nieuwe scholingsactiviteiten. Naast deze taak informeert de Accreditatiecommissie de leden via de VDSMHwebsite middels gepubliceerde lijsten van alle geaccrediteerde scholingsactiviteiten. Op deze lijsten worden alle goedgekeurde scholingsactiviteiten vermeld die bij de commissie zijn aangemeld en waaraan punten zijn toegekend. Tevens wordt de categorie waarin de scholingsactiviteit valt, aangegeven. Tot slot draagt de Accreditatiecommissie zorg voor het maken en uitgeven van de accreditatiecertificaten en voert zij jaarlijks audits uit.

Waarderingssysteem

Classificatie

De scholingsactiviteiten worden onderscheiden in vijf categorieën. Deze classificatie in categorieën maakt het mogelijk om per categorie een bepaalde waardering, dit wil zeggen een aantal punten toe te kennen. Voor de beoordeling van de scholingsactiviteiten van de DSMH wordt een periode van drie jaar aangehouden, welke gelijk is aan de termijn voor heraccreditatie. In totaal zijn tweehonderdtien punten nodig voor heraccreditatie. Het is wenselijk dat voor een continue en evenwichtige nascholing deze wordt verdeeld over de hele periode van drie jaar. Wanneer een lid niet voldoende punten voor heraccreditatie binnen de periode van drie jaar heeft behaald, dient betrokkene voor het verstrijken van de termijn advies te vragen aan de accreditatiecommissie.

Indeling in categorieën

Per categorie is een overzicht gegeven van de van tevoren te accrediteren scholingsactiviteiten op het vakgebied van de DSMH. Deze indeling is niet uitputtend, zeker niet alle mogelijkheden zijn ingevuld, het behoeft continue aanvulling en bijsturing. Het voordeel van het van tevoren indelen in categorieën van de voor de DSMH meest gangbare congressen, etc. is dat niet per evenement een aparte uitspraak door de Accreditatiecommissie hoeft te worden gedaan. Indien, na overleg met de indiener, een scholingsactiviteit moeilijk kan worden ingedeeld in een van de gehanteerde categorieën dan is de uitspraak van de accreditatiecommissie bindend.

Aanvraag accreditatie

VDSMH leden brengen congressen, symposia e.d. die niet van tevoren volgens de basislijst geaccrediteerd zijn, in bij de accreditatiecommissie voor accreditatie. Het is wenselijk dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie maanden na plaatsvinden van de activiteit te doen. Ieder lid of andere aanbieder van opleidingen kan een congres, symposium of cursus voor accreditatie aanmelden bij de Accreditatiecommissie middels het verzenden van informatie over de opleiding aan het e-mailadres accreditatie@vdsmh.nl .

De Accreditatiecommissie beoordeelt de aanvraag en zal de aanvrager binnen drie weken berichten.

Parttime dienstverband

Scholing als kwaliteitsbevorderend aspect van het beroep DSMH staat los van het aantal uren dat wordt gewerkt. Hierbij wordt een minimum van acht uur aangehouden. Bij een parttime dienstverband wordt verwacht dat de kwaliteit van de uitvoering het zelfde is als bij een fulltime dienstverband. Dit kan alleen bereikt worden door dezelfde accreditatie-eisen aan alle DSMH’s te stellen.