Accreditatie

Reglement (her)accreditatie

Inschrijving in het VDSMH accreditatieregister

Artikel 1

De Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) kan een verzoek doen tot initiële inschrijving in het accreditatieregister van de vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH) onder de volgende voorwaarden:

 • de DSMH is betalend lid van de VDSMH en
 • de DSMH is minstens 8 uur per week werkzaam als DSMH volgens het functieprofiel en
 • de DSMH heeft een opleidingscertificaat voor DSMH.

Of

 • de DSMH is erelid van de VDSMH.

Artikel 2

De DSMH is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van accreditatie. 

Artikel 3

De inschrijving in het accreditatieregister treedt in per 1 januari van het  kalenderjaar volgend op het jaar waarin het opleidingscertificaat is behaald. 

Artikel 4

De DSMH ontvangt na beoordeling en goedkeuring een accreditatie­certificaat met een registratienummer en datum van inschrijving. De DSMH is nu geaccrediteerd lid.

Bij een afwijzing kan de DSMH schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de VDSMH conform artikel 13.

Artikel 5

De inschrijving in het accreditatieregister van de VDSMH heeft een geldigheidsduur van drie jaar mits gedurende deze periode wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 1. Aan het einde van de periode van drie jaar kan een geaccrediteerd lid voor heraccreditatie in aanmerking komen door middel van het indienen van het verzamelformulier accreditatiepunten bij de Accreditatiecommissie.

Heraccreditatie

Artikel 6

Het geaccrediteerde lid komt voor heraccreditatie in aanmerking indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • het geaccrediteerde lid is de afgelopen drie jaar betalend lid geweest van de VDSMH en
 • het geaccrediteerde lid heeft de afgelopen drie jaar ten minste 8 uur per week werkzaamheden verricht als DSMH conform het functieprofiel en
 • het geaccrediteerde lid heeft de afgelopen drie jaar voldoende accreditatiepunten behaald conform de nota ‘Accreditatie VDSMH’.

Of

 • het geaccrediteerde lid is erelid van de VDSMH en
 • het geaccrediteerde lid heeft de afgelopen drie jaar voldoende accreditatiepunten behaald conform de nota ‘Accreditatie VDSMH’.

Artikel 7

Het geaccrediteerde lid administreert de jaarlijks gevolgde en geaccrediteerde activiteiten op het verzamelformulier ‘Accreditatiepunten VDSMH’.

Artikel 8

Het geaccrediteerde lid mailt het verzamelformulier ‘Accreditatiepunten VDSMH’ voor 15 januari na het te rapporteren jaar naar accreditatie@vdsmh.nl. Steekproefsgewijs zal elk jaar bij 5 leden alle kopieën van registraties, certificaten of bewijzen van deelname van de gevolgde geaccrediteerde activiteiten worden opgevraagd ter beoordeling.

Artikel 9

Het geaccrediteerde lid kan een verzoek tot uitstel van heraccreditatie doen tot maximaal twee maanden na het verlopen van de accreditatieperiode van drie jaar  (tot 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar).

Artikel 10

De Accreditatiecommissie toetst de aanvraag van heraccreditatie aan de voorwaarden genoemd in de nota ‘Accreditatie VDSMH’. Het geaccrediteerde lid ontvangt na toetsing een nieuw accreditatiecertificaat met vermelding van het jaar van heraccreditatie en het registernummer.

Bij een afwijzing kan de DSMH schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de VDSMH conform artikel 13.

Artikel 11

Heraccreditatie bij onvoldoende accreditatiepunten 

 • Leden die het vereiste aantal accreditatiepunten voor een  specifiek jaar niet behalen, dienen na verloop van dat betreffende jaar binnen twee maanden de verzamelde punten bij de Accreditatiecommissie aan te bieden. Het verzamelformulier ‘Accreditatiepunten VDSMH’ wordt vergezeld van een onderbouwing van de oorzaak/oorzaken die tot de onvoldoende accreditatiepunten hebben geleid.
 • De Accreditatiecommissie buigt zich over de ingeleverde bescheiden en adviseert het bestuur van de VDSMH omtrent de te volgen actie.
 • Na overleg met het bestuur communiceert de Accreditatiecommissie het besluit met het betreffende lid.

Uitschrijving uit het accreditatieregister

Artikel 12

Uitschrijving uit het accreditatieregister geschiedt om de volgende redenen:

 • het geaccrediteerde lid heeft na het verlopen van de accreditatietermijn, geen verzoek tot herregistratie gedaan.
 • het geaccrediteerde lid heeft niet voldaan aan de voorwaarden van (her)accreditatie onder artikel 6.

Bezwaar

Artikel 13

Een DSMH dient binnen twee maanden na dagtekening van ontvangst van afwijzing tot (her)accreditatie schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. 

Het bestuur van de VDSMH bepaalt binnen maximaal twee maanden of het bezwaar ontvankelijk en gegrond is.

Vertrouwelijkheid

Artikel 14

De inhoudelijke gegevens over zowel accreditatie als heraccreditatie zijn vertrouwelijk en zullen als zodanig worden behandeld. De gegevens worden volgens de Privacy Policy van de VDSMH opgeslagen. 

Bijzondere bepalingen

Artikel 15

In alle uitzonderlijke kwesties zal de Accreditatiecommissie een advies aan het bestuur ter besluitvorming voorleggen.

Artikel 16

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, maar die wel een besluit behoeven, beslist het bestuur.