Onderzoek

Voorwaarden aanvragen financiering van onderzoek 

Aanleiding

De vDSMH heeft in haar beleid opgenomen om onderzoek binnen het werkgebied van de DSMH te stimuleren. Door structureel een budget hiervoor in de jaarbegroting op te nemen wordt het ook mogelijk om de financiële ondersteuning te bieden.

Doel

Het op een transparante en eenduidige manier beoordelen van verzoeken tot financiering van onderzoek.

Werkwijze

Een persoon of groep mensen met een onderzoekswens dient een aanvraag in bij het bestuur van de vDSMH middels een aanvraagformulier.
Het vDSMH bestuur beoordeelt de aanvraag op onderstaande aspecten en indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Spelregels

De aanvraag wordt in behandeling genomen indien:
• Het aanvraagformulier volledig ingevuld is
• Er minimaal 1 geaccrediteerde DSMH betrokken is bij het onderzoek. (accreditatie overzicht op vDSMH website is leidend)
• Het onderwerp te relateren is aan ten minste één deelgebied van de DSMH werkzaamheden.

Beroepsprofiel DSMH is leidend in de beoordeling.
• Het bekend is wie de eventuele mede financierders zijn/beoogd zijn.
• De vDSMH als financierende instantie en/of indien van toepassing als mede onderzoeker genoemd wordt in de publicaties.
• De vDSMH een kopie van de volledige studie ontvangt.
• Na publicatie in een (inter)nationaal vakblad, de onderzoeker een publicatie op de vDSMH website verzorgt.
• Het gevraagde budget onderbouwd is met een motivatie

Op het moment dat het vDSMH bestuur de aanvraag in behandeling neemt zullen zij tenminste onderstaande mee nemen in de overweging:

  • Heeft het onderzoek meerwaarde voor het vakgebied?
  • Is er een commercieel belang?                    o Indien er een commercieel belang is zal het bestuur bepalen of (mede)financiering noodzakelijk en verantwoord is.
  • Is de financiële last evenredig / naar redelijkheid verdeeld?
  • Valt het gevraagde bedrag binnen beschikbaar budget?

Op het moment dat er een budget is toegekend:

De vDSMH en de aanvrager ondertekenen een financieringsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat ten minste:

o Het toegekende bedrag
o De naam van de ontvanger
o De scope van het onderzoek
o Een afspraak rond terugkoppeling voortgang en resultaten. o De onderling gemaakte afspraken

De onderzoeker geeft regelmatig terugkoppeling over de voortgang aan........

De vDSMH ontvangt de studieresultaten en een publicatie op de website na de formele publicatie.

De VDSMH ontvangt een specificatie van de besteding van het budget.