Onderzoek

Voorwaarden aanvraag financiering van onderzoek                                   

Aanleiding

De VDSMH stelt jaarlijks conform haar beleid een bedrag ter financiering van onderzoek beschikbaar. Dit om innovatie en ontwikkelingen in ons vakgebied te ondersteunen en te kunnen stimuleren. Hiervoor wordt structureel een budget opgenomen in de jaarbegroting.

Doel

Het beoordelen van een verzoek tot financiering van onderzoek.

Werkwijze

Een persoon of groep mensen met een onderzoekswens dient een aanvraag in bij het bestuur van de VDSMH middels aanvraagformulier “Aanvraagformulier financiering van onderzoek”.
Het VDSMH bestuur beoordeelt de aanvraag en indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Voorwaarden

De aanvraag wordt in behandeling genomen indien:
• Het aanvraagformulier volledig ingevuld is.
• De aanvraag gemotiveerd onderbouwd is.
• Er minimaal 1 geaccrediteerde DSMH betrokken is bij het onderzoek (accreditatie overzicht op VDSMH website is leidend).
• Het onderwerp gerelateerd is aan ten minste één deelgebied van de DSMH werkzaamheden.

Zie hiervoor het functie- en competentieprofiel op de website (LINK).
• Het bekend is wie de eventuele mede- financierders zijn of welke mogelijke mede

financierders gevraagd zijn/ worden voor financiering van het onderzoek.
• De VDSMH als financierende partij en/of, indien van toepassing, als mede onderzoeker wordt

vermeld in de betreffende publicatie.
• De VDSMH een kopie van de volledige studie ontvangt.
• Na publicatie in een (inter)nationaal vakblad, de onderzoeker een publicatie op de VDSMH

website verzorgt. De onderzoeker/auteur geeft toestemming voor publicatie van de studie.

Uitsluitcriteria

Indien een bestuurslid een persoonlijk belang heeft bij een onderzoek waarvoor een aanvraag is ingediend, wordt hij/zij uitgesloten voor de beoordeling van de aanvraag.

Het onderzoek moet voldoen aan de geldende regels rondom wetenschappelijke integriteit (Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, 2018)

Naast de voorwaarden en uitsluitcriteria zal het bestuur onderstaande punten meenemen in haar overweging:

• Heeft het onderzoek meerwaarde voor het vakgebied? • Is er een commercieel belang?

•  bestuur bekijkt of (mede)financiering noodzakelijk en verantwoord is.
• Is het deel van de financiële ondersteuning door de VDSMH in evenwicht met de totale kosten

voor het onderzoek?
• Is er voldoende budget beschikbaar voor de aanvraag?

Als de aanvraag wordt gehonoreerd en een financiële ondersteuning wordt afgesproken, ondertekenen de VDSMH en de aanvrager de financieringsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat tenminste:

• Het toegekende bedrag.
• De naam van de ontvanger.
• De scope van het onderzoek.
• Een overzicht van gemaakte afspraken, waaronder in ieder geval:

o Hoe vaak en wanneer er tijdens de loop van het onderzoek terugkoppeling is over de voortgang en eventuele resultaten.

o Op welke afgesproken tijdstippen er een terugkoppeling plaatsvindt over de besteding van het toegekende budget.

o Hoe onderlinge communicatie tussen aanvrager en VDSMH plaatsvindt.