Privacy policy

Privacyverklaring VDSMH

 

Dit is de privacyverklaring van Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30159410, hierna te noemen: `de Vereniging`

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@vdsmh.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
De laatste rijen van de tabel geven het gebruik van uw gegevens aan waarvoor uw toestemming nodig is. De toestemming wordt geregistreerd bij het profiel / gegevens van uw lidmaatschap. Daar kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

 

Aan het eind van deze verklaring staan de afspraken over de omgang met internet en social media bij de VDSMH

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn 

Ontvangers

 

     
Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • zie de items op het formulier voor het aanmelden als nieuw lid
 • Ledenadministratie
 • Penningmeester
 • Bestuur
 • accreditatiecommissie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Naam zorginstelling
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst  
     
informeren van leden over activiteiten van de vereniging Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna
 • Commissie Congres & Leerplein
 • Secretariaat
 • Organiserend bedrijf

 

 
 •  
   

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men lid is.
 • Webmaster
 • secretariaat
 • Webmaster
     

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Toestemming Zolang als men aangemeld is. 
     
Publiceren beeld en geluid van verenigingsactiviteiten·  Beeld en/of geluidToestemminggeen eindtermijn vastgesteld
 • Iedere belangstellende
     
Verbetering digitale dienstverlening

·  Cookies  om te kunnen zien of iemand als lid heeft ingelogd, zodat het ledengedeelte kan worden getoond. Zie voetnoot.

·  IP-gegevens

 

Toestemming.

Deze toestemming regelt u met uw browser. Zie daarvoor de Help-functie van de browser.

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk

geanonimiseerd. 

 

 • Webmaster
 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres 

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Bestuur

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorvoeren 

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke:        secretaris VDSMH

E-mail:                         secretaris@vdsmh.nl

            

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afspraken over omgang met internet en social media bij VDSMH

(onderdeel van onze privacyverklaring)

 

Inleiding

 

De communicatie binnen en vanuit VDSMH verloopt vooral met digitale media. Vanuit de Vereniging gebruiken we daarvoor in principe alleen de website, e-mail en Nieuwsbrieven. 

 

Afspraken omgang met internet en social media

1.    Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.

 

2.    We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan en we spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp. 

 

4.    VDSMH kan foto’s plaatsen van congressen en/of bijeenkomsten, u geeft door met het akkoord verklaren van de privacyverklaring toestemming hiervoor. 

 

5.    Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van VDSMH en iedereen die daarbij betrokken is.

 

6.    Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan het bestuur besluiten een maatregel op te leggen; het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval royement. Daarnaast kan het bestuur contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.